Dům z kontejnerů a stavební povolení

Dům z kontejnerů a stavební povolení

Pro stavbu kontejnerového domu se musíte řídit Zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Schvalovací proces pro dům z kontejnerů je stejný jako pro stavby, které vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby *.

Každá stavba musí být v souladu s cíli územního plánování, s charakterem území, s místní infrastrukturou, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů a s požadavky stavebního zákona a jeho provádějících stavebních předpisů.

 

Schvalovací proces je rozdělen do dvou částí:
 

1) Územní plánování
 

 • stavbu musíme umístit – až na některé výjimky, je nutné rozhodnutí o umístění stavby, které může být nahrazeno územním souhlasem.


2) Stavební řád
 

 • stavbu musíme povolit – některé stavby již tento stupeň schvalování nepotřebují, popřípadě pro ně postačí tzv. ohlášení. Požadovaná dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení je obdobná. Proces ohlášení stavby je však jednodušší než stavební řízení.

 

Požadavky na dokumentaci pro schválení stavby řeší vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.


Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas (§79 odst. 2), ohlášení stavebnímu úřadu ani stavební povolení (§103 odst. 1) mimo jiné nevyžaduje

 • stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

 

Splňuje-li stavba, všechny uvedené podmínky, lze ji postavit bez jakéhokoliv povolení či ohlášení. Není-li splněna byť jediná podmínka musí se požádat minimálně o vydání územního souhlasu. Podstatné tedy je, aby byla stavba umístěna na pozemku u rodinného nebo rekreačního domu, minimálně ve vzdálenosti 2 m od hranic se sousedy, neobsahovala obytné místnosti, nesloužila pro podnikání nebo jako sklad hořlavin či výbušnin a svými rozměry nepřesahovala zastavěnou plochu 25 m2 a výšku 5 m. Pokud je toto splněno, můžete stavět bez jakéhokoliv povolení. Jedná se tedy zejména o drobné stavby, jako jsou sklady nářadí, garáže, altány a podobně. Z důvodu ověření, že stavba je v souladu s územním plánem doporučujeme i v tomto případě návštěvu stavebního úřadu.

 

Územní souhlas (§96 odst. 2 a§103) postačí mimo jiné v případech

 • stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;
   
 • výrobků plnících funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně

 

Ohlášení stavebnímu úřadu (§104 odst. 1) postačí mimo jiné u

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
   
 • pokud si chcete koupit modulový dům, stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu potřebujete. Tedy když se rozhodnete pro dům z kontejneru, povolení je tedy nutné, pokud budete v modulovém domě z kontejnerů bydlet.

 

Před zahájením jakékoliv stavby doporučujeme kontaktovat místně příslušný stavební úřad a informovat se.

 

* Rozdíl mezi výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou je v místě, kde vznikají. Stavba vzniká na staveništi (z jednotlivých výrobků) a za její provádění je zodpovědný zhotovitel (stavební podnikatel), nebo stavebník v případě provádění stavby svépomocí, zatímco výrobek vzniká ve výrobním závodě a výsledné vlastnosti garantuje výrobce. Výrobek je pak umístěný na určitém konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě. Požadavky na stavbu i na výrobek plnící funkci stavby musí být stejné. Takovým výrobkem může být např. i silniční vozidlo. Důležité je, že v případě § 103 odst. 1 písm. e) bod 16. stavebního zákona platí, že výrobek plnící funkci stavby, pro svoji realizaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a po realizaci se nekolauduje. Pro osazení takového výrobku postačí územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

 

 

Zpět na blogové články

Fotogalerie

Načítám